Διαμετακόμιση

Η κοινοτική διαμετακόμιση αφορά τη διακίνηση υποκείμενων εμπορευμάτων, από ένα τελωνείο της κοινότητας σε άλλο, χωρίς δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η CST γνωρίζει και αναλαμβάνει κάθε είδους διαμετακόμιση καθώς διατηρεί στην κυριότητα της συνολική εγγύηση, κατατεθειμένη στην Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για λογαριασμό των συνεργατών της μειώνοντας έτσι την ευθύνη και το ρίσκο τους.