Εκτελωνισμοί

Οι τελωνειακές διατυπώσεις αποτελούν το κύριο μέλημα για κάθε εταιρεία που ασχολείται με το διεθνές εμπόριο.

Η ικανότητα προσαρμογής της CST στις εξελίξεις και απαιτήσεις του παγκόσμιου εμπορίου καθώς και η ενασχόλησή της με πάσης φύσης τελωνειακές διαδικασίες, προσφέρουν την δυνατότητα παροχής των πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Οι τελωνειακές διατυπώσεις αποτελούν το κύριο μέλημα για κάθε εταιρεία που ασχολείται με το διεθνές εμπόριο. Η ικανότητα προσαρμογής της CST στις εξελίξεις και απαιτήσεις του παγκόσμιου εμπορίου καθώς και η ενασχόλησή της με πάσης φύσης τελωνειακές διαδικασίες, προσφέρουν την δυνατότητα παροχής των πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Οι τελωνειακές διατυπώσεις αποτελούν το κύριο μέλημα για κάθε εταιρεία που ασχολείται με το διεθνές εμπόριο. Η ικανότητα προσαρμογής της CST στις εξελίξεις και απαιτήσεις του παγκόσμιου εμπορίου καθώς και η ενασχόλησή της με πάσης φύσης τελωνειακές διαδικασίες, προσφέρουν την δυνατότητα παροχής των πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Οι τελωνειακές διατυπώσεις αποτελούν το κύριο μέλημα για κάθε εταιρεία που ασχολείται με το διεθνές εμπόριο. Η ικανότητα προσαρμογής της CST στις εξελίξεις και απαιτήσεις του παγκόσμιου εμπορίου καθώς και η ενασχόλησή της με πάσης φύσης τελωνειακές διαδικασίες, προσφέρουν την δυνατότητα παροχής των πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας CST αναπτύσσονται, κυρίως, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου εμπορευμάτων στη Βόρεια Ελλάδα και τις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω δικτύου έμπιστων συνεργατών.