Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

Μια από τις κατηγορίες των «ευαίσθητων» προϊόντων είναι αυτά τα οποία υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. όπως, π.χ. καπνός, αλκοολούχα ποτά και ενεργειακά προϊόντα.

Οι διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής απαιτούν γνώση και πλήρη εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Τελωνειακό Νομοθετικό πλαίσιο.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενασχόληση της με τα συγκεκριμένα είδη, η CST, γνωρίζει και ενημερώνεται διαρκώς με σκοπό να προσφέρει εμπεριστατωμένες προτάσεις και υπηρεσίες.